OUR VISION (FA’AALIGA)

Fulfilling and embodying the Great Commission by demonstrating faith and knowledge of the truth through the proclamation of His word and the transformation of our lives.
O le fa’ataunu’uina o le Poloaiga Sili o Iesu e ala I le talai’ina o le Tala lelei atoa ma le olaga ua suia e tusa ma le fa’atinoina o le fa’atuatua ma le poto i le upu moni.

OUR MISSION (MISIONA)

Our mission is to reach and influence the world by upholding the truth of Jesus Christ.
Ina ia tala’i atu ma fa’ailoa atu i le lalolagi le upu moni ia Iesu Keriso

OUR CORE VALUES (FA’ATAUA)

  1. Teaching & Application of His Word.
  2. Commitment to Prayer & Fasting.
  3. Fellowship of the Believers.
  1. A’oa’oina ma le fa’atinoina o lana upu.
  2. Fa’amaoni i le tatalo ma le anapogi.
  3. Mafuta fa’atasi o e talitonu.