OUR VISION (FA’AALIGA)

Fulfilling the Great Commission by demonstrating faith and knowledge of the truth through the proclamation of His word and the transformation of our lives.
O le fa’ataunu’uina o le Poloaiga Sili o Iesu e ala I le talai’ina o le Tala lelei atoa ma le olaga ua suia e tusa ma le fa’atinoina o le fa’atuatua ma le poto i le upu moni.

OUR MISSION (MISIONA)

Equip. Edify. Exalt.
As a church we exist to EQUIP His people for works of ministry; to EDIFY the body of Christ and to EXALT the name of Jesus Christ!
Fa’aauupegaina. Atiinaaeina. Siitiaina.
Ua valaauina le ekalesia ina ia FA’AAUUPEGAINA ona tagata mo galuega lelei uma; ina ia ATIINAAEINA le tino o Keriso ma ia SIITIAINA le suafa o Iesu Keriso.

OUR CORE VALUES (FA’ATAUA)

  1. Teaching & Application of His Word.
  2. Commitment to Prayer & Fasting.
  3. Fellowship of the Believers.
  4. Serve with Excellence.
  5. Cultivating a Unity & Honor culture.
  1. O le a’oa’oina atoa ma le fa’atinoina o le Afioga Paia o le Atua.
  2. Fa’amaoni i le tatalo ma le anapogi.
  3. Mafuta fa’atasi o e talitonu i le Atua.
  4. Ia tautua lelei ma le fa’amaoni.
  5. Ia fa’atupuina le aganu’u o le loto gatasi ma le feavatai.