MSAG Women’s Ministry Service (Sauniga a le Mafutaga Tina) | Feb. 23, 2020(e)

Midway Samoan AG Church Women’s Ministry Service (Sauniga a le Mafutaga Tina)

Ta’ita’i o le Sauniga / Leader: Fa’aliliu Maiava

Tatalo mo Mana’oga / Prayer Request: Shema Meredith

Upu fa’amalosi mo Sefulua’i ma Lafoga / Offering Charge: Lavern Fanoga

Tatalo mo Lafoga / Prayer for Offering: Tala Aiono

Sermon by Angel Taumua (First Lady) on February 23, 2020 at Midway Samoan AG Church, Federal Way, WA, USA in the evening service. Bible verse from the book of 1 Samuel 1 : 1 – 11.

Comments are closed.